AGB

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


1. Πεδίο εφαρμογής
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από καταναλωτές και επιχειρηματίες.

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κυρίως στην εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η δικαιοπρακτική εταιρεία που κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Για τους επιχειρηματίες ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί αντικρουόμενους ή συμπληρωματικούς γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η ισχύς τους έρχεται σε αντίθεση με το παρόν. Γίνονται μέρος της σύμβασης μόνο εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά σε αυτό.2. Συμβασιούχος, σύναψη σύμβασης, διορθωτικές επιλογές
Η σύμβαση αγοράς έχει συναφθεί με την CLS Dafa GmbH.

Τοποθετώντας τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, κάνουμε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για αυτά τα είδη. Μπορείτε αρχικά να τοποθετήσετε τα προϊόντα μας στο καλάθι αγορών σας χωρίς υποχρέωση και να διορθώσετε τις καταχωρήσεις σας ανά πάσα στιγμή πριν υποβάλετε τη δεσμευτική παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα διόρθωσης που παρέχονται και εξηγούνται στη διαδικασία παραγγελίας. Η σύμβαση συνάπτεται όταν αποδεχτείτε την προσφορά για τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας. Αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε άλλη επιβεβαίωση μέσω email.3. Γλώσσα συμβολαίου, αποθήκευση κειμένου σύμβασης
Διαθέσιμες γλώσσες για τη σύναψη της σύμβασης: Γερμανικά

Αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης και σας αποστέλλουμε τα δεδομένα παραγγελίας και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις σε μορφή κειμένου. Για λόγους ασφαλείας, το κείμενο της σύμβασης δεν είναι πλέον προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου.4. Όροι παράδοσης
Μπορεί να ισχύουν και έξοδα αποστολής επιπλέον των αναγραφόμενων τιμών προϊόντων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τυχόν έξοδα αποστολής που ενδέχεται να ισχύουν στις προσφορές.

Παραδίδουμε μόνο ταχυδρομικώς. Δυστυχώς, η συλλογή του προϊόντος από μόνη της δεν είναι δυνατή.5. Τιμές και τρόποι πληρωμής
5.1. Οι τιμές που αναγράφονται στις αντίστοιχες προσφορές καθώς και τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν συνολικές τιμές. Περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία τιμής συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων.

5.2. Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή μέσω ενός αντίστοιχου κουμπιού στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά, εμφανίζονται ξεχωριστά κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και βαρύνουν επιπλέον εσάς, εκτός εάν είναι εγγυημένη η δωρεάν αποστολή.

5.3. Τυχόν έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων (αμοιβές μεταφοράς ή συναλλαγματικής ισοτιμίας από πιστωτικά ιδρύματα) θα πρέπει να επιβαρύνουν εσάς σε περιπτώσεις που η παράδοση πραγματοποιείται σε κράτος μέλος της ΕΕ αλλά η πληρωμή έγινε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.4. Οι τρόποι πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας εμφανίζονται κάτω από ένα κουμπί με την αντίστοιχη ετικέτα στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά.

5.5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για τους μεμονωμένους τρόπους πληρωμής, οι αξιώσεις πληρωμής που προκύπτουν από τη συναφθείσα σύμβαση οφείλονται άμεσα για πληρωμή.6. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Οι καταναλωτές έχουν το εκ του νόμου δικαίωμα ακύρωσης, όπως περιγράφεται στην πολιτική ακύρωσης. Δεν παρέχεται στους επιχειρηματίες εθελοντικό δικαίωμα υπαναχώρησης.7. Διατήρηση κυριότητας
Τα εμπορεύματα παραμένουν ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τα ακόλουθα ισχύουν επίσης για τους επιχειρηματίες: Διατηρούμε την ιδιοκτησία των αγαθών μέχρι να διευθετηθούν πλήρως όλες οι αξιώσεις από μια τρέχουσα επιχειρηματική σχέση. Μπορείτε να μεταπωλήσετε τα δεσμευμένα αγαθά κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Εκχωρείτε εκ των προτέρων όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη μεταπώληση - ανεξάρτητα από το εάν τα δεσμευμένα αγαθά συνδυάζονται ή αναμιγνύονται με ένα νέο είδος - στο ποσό του ποσού του τιμολογίου και αποδεχόμαστε αυτήν την εκχώρηση. Παραμένετε εξουσιοδοτημένοι να εισπράττετε τις αξιώσεις, αλλά μπορεί επίσης να εισπράξουμε οι ίδιοι τις αξιώσεις εάν δεν εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις πληρωμής σας. Θα αποδεσμεύσουμε τους τίτλους που δικαιούμαστε κατόπιν αιτήματός σας στο βαθμό που η ρευστοποιήσιμη αξία των τίτλων υπερβαίνει την αξία των εκκρεμών απαιτήσεων κατά περισσότερο από 10%.8. Ζημιές κατά τη μεταφορά
Τα ακόλουθα ισχύουν για τους καταναλωτές: Εάν τα εμπορεύματα παραδίδονται με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά, αναφέρετε τέτοια σφάλματα στο άτομο παράδοσης το συντομότερο δυνατό και επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Η αποτυχία να υποβάλετε παράπονο ή να επικοινωνήσετε μαζί μας δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια για τις νομικές αξιώσεις σας και την επιβολή τους, ιδίως τα δικαιώματα εγγύησης. Ωστόσο, μας βοηθούν να διεκδικήσουμε τις δικές μας αξιώσεις έναντι του μεταφορέα ή της ασφαλιστικής εταιρείας μεταφορών.

Τα ακόλουθα ισχύουν για τους επιχειρηματίες: Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς περνάει σε εσάς μόλις παραδώσουμε το αντικείμενο στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή στο πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί διαφορετικά για την εκτέλεση της αποστολής.9. Εγγύηση και Εγγυήσεις
9.1 Ευθύνη για ελαττώματα
Εκτός αν ρητώς συμφωνηθεί διαφορετικά παρακάτω, εφαρμόζεται ο νόμος περί ευθύνης.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί και οι συντομευμένες προθεσμίες δεν ισχύουν για αξιώσεις λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από εμάς, τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους μας

σε περίπτωση τραυματισμού στη ζωή, στο σώμα ή στην υγεία
σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας παράβασης καθήκοντος ή απάτης
σε περίπτωση αθέτησης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στη συμμόρφωση των οποίων μπορεί να βασίζεται τακτικά ο συμβατικός εταίρος (βασικές υποχρεώσεις)
ως μέρος μιας υπόσχεσης εγγύησης, εάν συμφωνηθεί, ή
στο βαθμό που ανοίγει το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης προϊόντων.
Περιορισμοί για τους επιχειρηματίες

Για τους επιχειρηματίες, μόνο οι δικές μας πληροφορίες και οι περιγραφές προϊόντων του κατασκευαστή, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, θεωρούνται συμφωνία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για δημόσιες δηλώσεις που γίνονται από τον κατασκευαστή ή άλλες διαφημιστικές δηλώσεις. Για τους επιχειρηματίες, η παραγραφή για αξιώσεις για ελαττώματα σε νεοκατασκευασμένα είδη είναι ένα έτος από τη μεταβίβαση του κινδύνου.

Οι προθεσμίες παραγραφής για το δικαίωμα αναγωγής σύμφωνα με το § 445a BGB παραμένουν ανεπηρέαστες.

Κανονισμοί για τους εμπόρους

Η υποχρέωση επιθεώρησης και αναφοράς παραπόνων που ρυθμίζεται στην Ενότητα 377 του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB) ισχύει για τους εμπόρους. Εάν δεν ρυθμίσετε την ειδοποίηση εκεί, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί, εκτός εάν υπάρχει κάποιο ελάττωμα που δεν ήταν εμφανές κατά την επιθεώρηση. Αυτό δεν ισχύει εάν έχουμε κρύψει με δόλο ένα ελάττωμα.9.2 Εγγυήσεις και εξυπηρέτηση πελατών
Πληροφορίες σχετικά με τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που ενδέχεται να ισχύουν και τους ακριβείς όρους τους μπορείτε να βρείτε με το προϊόν και σε ειδικές σελίδες πληροφοριών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εξυπηρέτηση πελατών: Τηλέφωνο: +49 7251 5098364, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. (CET)

Email: info@cls-dafa.de

info@uwant-eu.com

10. Ευθύνη
Έχουμε πάντα απεριόριστη ευθύνη για αξιώσεις λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από εμάς, τους νομικούς μας εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους μας

σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας,
σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας παράβασης καθήκοντος,
σε περίπτωση υποσχέσεων εγγύησης, εάν συμφωνηθεί, ή
στο βαθμό που ανοίγει το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης προϊόντων.
Σε περίπτωση αθέτησης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στη συμμόρφωση της οποίας μπορεί να βασίζεται τακτικά ο συμβατικός εταίρος, (βασικές υποχρεώσεις) λόγω ελαφράς αμέλειας εκ μέρους μας, νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι, η ευθύνη περιορίζεται στο προβλεπόμενο ποσό τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Η ζημιά που συνήθως πρέπει να αναμένεται είναι περιορισμένη. Διαφορετικά, οι αξιώσεις για αποζημίωση αποκλείονται.11. Επίλυση Διαφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία εξωδικαστικής διαιτησίας ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.12. Τελικές διατάξεις
Εάν είστε επιχειρηματίας, η γερμανική νομοθεσία ισχύει για την εξαίρεση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών.

Εάν είστε έμπορος κατά την έννοια του Εμπορικού Κώδικα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ μας και εσάς είναι ο τόπος δραστηριότητάς μας.

Do you have any question?

Our customer support is available Monday to Friday: 9am-5:00pm.
Average answer time: 24h